-

Onderzoek

Onderzoeksresultaten 2018

Om inzicht te creëren in wat werkt in de aanpak van armoede en schulden in Nederland voert het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam een meerjarig onderzoek uit naar het effect van de initiatieven die we ondersteunen. In 2015 hebben we een eerste pilotonderzoek gedaan. In 2016 zijn we gestart met het opzetten en uitvoeren van onderzoek op drie niveaus: projecten, individuele deelnemers en de maatschappij. In 2018 steunden we binnen het programma van Schulden naar Kansen 34 projecten met in totaal 2.675 deelnemers. Hiermee hebben we sinds de start van het programma 7.017 huishoudens bereikt.

Lees hier meer over de inzichten die het programma in de periode van 2016 tot en met 2018 heeft opgeleverd.  

Onderzoek individuele deelnemers

Met het deelnemersonderzoek willen we inzicht krijgen in hoe deelnemers de meerwaarde van een door Stichting van Schulden naar Kansen ondersteunde interventie ervaren. Ook meten we de ontwikkeling die zij ervaren in hun financiële gedrag en vaardigheden, betalingsgedrag en inkomens- en arbeidsmarktpositie. In totaal hebben, tot en met 31 december 2018, 1.736 deelnemers aan projecten die we ondersteunen een vragenlijst ingevuld vóór de start van het project (nulmeting). 643 deelnemers hebben deelgenomen aan zowel de nulmeting als aan een meting direct na afronding van het project (éénmeting). Tot slot hebben 207 deelnemers ook een vragenlijst zes maanden na afloop van het project ingevuld (tweemeting). Met deze data kunnen we nu voor het eerst iets zeggen over de effecten op de lange termijn.

Een aantal interessante uitkomsten uit het deelnemersonderzoek over 2018:

Kenmerken respondenten bij start interventie (nulmeting)

 • De gemiddelde schuld van de respondenten is €14.169 euro. 60% van hen heeft een inkomen van minder dan €1.500 per maand, 29% heeft een maandinkomen van minder dan €1.000.
 • De grootste schulden zien we bij respondenten met inkomens tussen de €1.500 en €3.000.
 • De voornaamste conclusie uit de nulmeting is, net als in 2017, dat deelnemers hun financiële problemen onderschatten en hun financiële vaardigheden overschatten. Zo zien we bijvoorbeeld dat 23% van de respondenten die aangeven goed met geld te kunnen omgaan meer dan 10.000 euro schuld heeft.

Impact van interventie (éénmeting)

 • 20% van de respondenten die bij aanvang van de interventie schulden heeft, is na het afronden van het project schuldvrij.
 • De gemiddelde schuld van een flink aantal respondenten is afgenomen van €12.895 (nulmeting) naar €8.433 (éénmeting).
 • Respondenten met schulden betalen hun vaste lasten minder vaak via automatische incasso dan respondenten zonder schulden.

Effecten op lange termijn (tweemeting)

Op de lange termijn is onder de respondenten:

 • De gemiddelde schuld met 20% gedaald, van €16.770 naar €13.420.
 • 26% schuldvrij.
 • Vaker geld beschikbaar om de wasmachine te vervangen als deze kapot gaat.
 • Geen vooruitgang zichtbaar op het element kennis en begrip over financiële zaken.
 • De grootste vooruitgang zichtbaar op de elementen orde & overzicht en inkomen genereren.

Download hier het volledige rapport van het onderzoek onder deelnemers.

“We hebben echt veel van de resultaten van het onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam geleerd. We gebruiken de resultaten om onze aanpak verder te verbeteren”

Rhimou el Ahmadi, UNFM-NL

Onderzoek projecten

Met het projectonderzoek willen we inzicht krijgen in het aantal bereikte huishoudens, in de impact van de interventies op de (structurele) financiële redzaamheid van de deelnemers en in hoe projecten hun aanpak nog kunnen verbeteren. In 2018 hebben 31 projecten deelgenomen aan het impactonderzoek op projectniveau.

Wat is er bereikt?

 • Vooruitgang in professionaliteit: projecten trainen hun medewerkers en vrijwilligers vaker om de interventies goed uit te kunnen voeren.
 • Vooruitgang in responsiviteit: interventies zijn meer afgestemd op de mogelijkheden van de doelgroep (zoals leervermogen en motivatie).
 • Meer reflectie op de uitvoering door bijvoorbeeld intervisie en casusbesprekingen.

Wat kan er nog beter?

 • Meer aandacht voor methodiekbeschrijving en toepassen van bewezen effectieve methodieken.
 • Betere afbakening van doel en doelgroep, inclusief de omgang met niet-beoogde doelgroepen.
 • Meer aandacht voor aanpassing van interventie aan culturele achtergrond van deelnemers.

Download hier het volledige rapport van het onderzoek onder projecten.

“De samenwerking met de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam was prettig. Ze reageren snel en staan open voor verbetersuggesties”

Marit Postma, De Regenboog Groep

Onderzoek maatschappelijk

In het maatschappelijke onderzoek kijken we naar wat er wordt bereikt in de wijken en wat de ontwikkeling is in betaalgedrag en betalingsachterstanden bij de grotere schuldeisers. Om dit te kunnen meten, voert de Hogeschool van Amsterdam een doelgebiedenonderzoek uit. Dit doelgebiedenonderzoek dient als referentiekader voor de resultaten op project- en deelnemersniveau zodat deze zo goed mogelijk kunnen worden geduid. In 2018 is vooral geïnvesteerd in het uitbreiden van het aantal deelnemende crediteuren om de dataset te verbeteren. In 2018 hebben 26 crediteuren deelgenomen aan het onderzoek (13 in 2017). Per deelnemende organisatie heeft een persoonlijke terugkoppeling plaatsgevonden.

Contact

Stichting van Schulden naar Kansen
Schenkkade 65, 2595AS Den Haag
Locatiecode HP G06.005

Mail ons